logo serwisu nowych chwilówek

Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się zaktualizowany dzisiaj rejestr instytucji pożyczkowych. Obecnie jest wpisanych do niego już 47 spółek, po raz pierwszy pojawiły się w nim znane spółki takie jak Friendly Finance czy Kreditech Polska. Warto przy tej okazji opisać procedurę uzyskania wpisu w KNF, który jest obowiązkowy.

Czy trzeba uzyskać w rejestrze pożyczkowym KNF i do kiedy?

Firmy pożyczkowe które funkcjonowały na rynku przed utworzeniem rejestru mają czas na uzyskanie wpisu do 22 stycznia 2018 roku (dokładnie pół roku – od 22 lipca 2017), natomiast faktyczna działalność nowej spółki musi być najpierw potwierdzona takim wpisem. Więcej o samym rejestrze przeczytasz tutaj, natomiast w tym artykule zostanie przedstawiona droga do uzyskania wpisu.strona rejestru pożyczkowego KNF na smartfonie

O ile sama procedura uzyskania wpisu jest prosta – wystarczy złożyć odpowiednie pismo oraz uiścić opłatę, o tyle skompletowanie załączników do wniosku może trochę potrwać. KNF na swojej stronie udostępnia wzór takiego wniosku – nie trzeba z niego korzystać, natomiast warto – mamy wówczas pewność że o czymś nie zapomnimy.

Jak wypełnić wniosek, co jest potrzebne?

Wzór wniosku można pobrać ze strony https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Wzor_wniosku_o_rejestracje_instytucji_pozyczkowej_19-10-2017.docx. Sam wniosek składa się z trzech stron A4, na początku należy podać cztery podstawowe informacje o firmie, które zostaną opublikowane w rejestrze: nazwę firmy (spółki), numer KRS, NIP, oraz adres siedziby.

Kolejnym krokiem jest określenie czy spółka prowadziła już działalność 22 lipca 2017 roku, czy też nie. Na drugiej stronie znajduje się również lista załączników, które zostaną omówione szczegółowo niżej, a na 3 stronie wniosku jest miejsce na wpisanie członków zarządu instytucji pożyczkowej. Przydatna przy wypełnianiu wniosku może być także ustawa o kredycie konsumenckim, którą można pobrać tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1528/1

Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, a następnie dostarczyć do KNF-u wraz z wymaganymi załącznikami (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

Załączniki do wniosku

Poniżej jest cała lista możliwych załączników wpisana we wzorze udostępnionym przez KNF. Wskazane dokumenty powinny być załączone w oryginałach albo urzędowo poświadczonych kopiach.

  • pełnomocnictwo ustanowione do występowania przed KNF w sprawie wniosku o wpis instytucji pożyczkowej do rejestru instytucji pożyczkowych oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 59a ust. 4 Ustawy (przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe);
  • oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca jest instytucją pożyczkową utworzoną z zachowaniem art. 59a ust. 5 Ustawy o Kredycie Konsumenckim;
  • wykaz członków zarządu instytucji pożyczkowej;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 59a ust. 1 i 2 Ustawy (działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, oraz minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynoszący 200 000 zł);
  • oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 59a ust. 3 Ustawy (kapitał zakładowy pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, nie pochodzącym z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych);
  • dowód uiszczenia opłaty za wniosek (600 zł, wpłacone na rachunek KNF: 48 1010 0068 6800 0000 0000 0011, w tytule należy wpisać „opłata od wniosku za wpis do rejestru instytucji pożyczkowych”);
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.