logo serwisu nowych chwilówek

22 lipca bieżącego roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ma ona wpływ na firmy pożyczkowe, gdyż nakłada na nie obowiązek wpisania się do Rejestr Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu grozi półmilionową grzywną.

Zmiany w przepisach dotyczące pożyczkodawców

Artykuł 59 1. Ustawy z o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zawiera kilka istotnych zapisów dla firm prowadzących lub planujących działalność pożyczkową. W skrócie instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność po uzyskaniu wpisu w rejestrze prowadzonym przez KNF.logo Komisji Nadzoru Finansowego

Rejestr ten jest dostępny na stronie internetowej https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych. Wpis nowej firmy to koszt 600 złotych, zmiana lub usunięcie wpisu wiąże się z opłatą 200 złotych. W celu zgłoszenia firmy należy wysłać stosowny wniosek, którego wzór można pobrać ze strony KNF oraz uiścić opłatę na rachunek 48 1010 0068 6800 0000 0000 0011 w tytule wpisując „opłata od wniosku za wpis do rejestru instytucji pożyczkowych”.

Konieczność uzyskania takiego wpisu oczywiście nie obejmuje tylko firm udzielających chwilówek, czy też szerzej – pożyczek pozabankowych. Oprócz tej grupy do KNF będą musiały się zgłosić banki (krajowe i zagraniczne), oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe lub ich oddziały w ujęciu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oraz SKOKi.

Co zawiera wpis w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych?

Wpis w Rejestrze Instytucji pożyczkowych zawiera kilka podstawowych danych: numer wpisu do rejestru, nazwę firmy, adres siedziby, numer KRS i NIP. Na dzień 14 września do rejestru było wpisane zaledwie 6 spółek – jest to jednak zrozumiałe, gdyż pożyczkodawcy funkcjonujący już na rynku mają 6 miesięcy na uzyskanie wpisu, zatem muszą zdążyć przed 22 stycznia 2018 roku. Oczywiście nowe firmy nie będą mogły rozpocząć swojej dzielności bez uprzedniego uzyskania wpisu.

Naturalnie KNF odmówi wpisu, gdy firma pożyczkowa nie spełni odpowiednich wymogów przewidzianych przez prawo. Obecnie w myśl ustawy o kredycie konsumenckim instytucją pożyczkową może zostać podmiot:

  • prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej;
  • z kapitałem zakładowym wynoszącym minimum 200 000 złotych w całości opłaconym środkami pieniężnymi (nie pochodzącymi z kredytu, pożyczki, emisji obligacji);
  • którego członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem nie jest osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (do niedawna funkcjonujący pod nazwą Związek Firm Pożyczkowych) prowadzi podobny branżowy rejestr, który zostanie wkrótce wyłączony (rfp.org.pl).

Co to zmienia?

Dla pożyczkodawców to dodatkowy obowiązek, który koniecznie trzeba dopełnić. Nie jest on jednak zbyt uciążliwy, dokonuje się go jednorazowo (oczywiście przy zmianach trzeba zgłaszać płatne aktualizacje), a jest szansa iż poprawi on bezpieczeństwo rynku. Taki rejestr, dostępny internetowo, powinien powstać dawno temu, jak to jednak bywa prawo nie nadąża do końca za rzeczywistością.