logo serwisu nowych chwilówek

Nowelizacja przepisów prawa bankowego wprowadza nowy obowiązek dla banków i instytucji pożyczkowych. To dobra informacja dla klientów, którzy będą wiedzieli co stało za odmowną decyzją kredytową wydaną przez pożyczkodawcę.

Niezapłacone rachunki, niestabilne źródło dochodu, zbyt duża liczba kredytów? Powodów odmownej decyzji wydanej przez bank/firmę pożyczkową może być wiele.

Banki i firmy pożyczkowe muszą tłumaczyć decyzje kredytowe

Do tej pory klienci mogli tylko domyślać się, co stanowiło problem gdy otrzymywali negatywną decyzję w sprawie finansowania. Ocena wiarygodności finansowej zależy od sporej liczby różnych czynników, jednak informacja o tym które są kluczowe dla określonej decyzji może być dla klienta bardzo cenna.pracownik banku ze znakiem STOP

Zmiana przepisów dotycząca konieczności wyjaśnienia decyzji kredytowej została podyktowana koniecznością wdrożenia słynnego już RODO do różnych obowiązujących w Polsce ustaw – także ustawy Prawo Bankowe.

Konkretnie: w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, dodano między innymi artykuł 70a:

Art.70a.

1. Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, ubiegającej się okredyt przekazują, wformie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego.
2.Wyjaśnienie, októrym mowa w ust.1, obejmuje informacje na temat czynników, wtym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej.
3. W przypadku przedsiębiorców bank i inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów może pobierać opłatę za sporządzenie wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 1. Wysokość opłaty powinna być odpowiednia do wysokości kredytu.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę pieniężną.

Co istotne, klienci prywatni taką informację mają dostawać za darmo.
Wszystkie nowelizacje ustaw spowodowane RODO zostały zatwierdzone podpisem Prezydenta RP 3 kwietnia 2019 roku (źródło: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3050_u/$file/3050_u.pdf)